Cập nhật: 20:27 02/05/2018

Phát huy vai trò của báo chí Truyền thông đối với công tác lãnh đạo

Báo chí - truyền thông (BCTT) nước ta đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, bất cập. Để nâng cao chất lượng BCTT phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý (LĐQL), cần thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Phát huy vai trò của báo chí Truyền thông đối với công tác lãnh đạo

Ảnh minh họa

Nâng cao ý thức trách nhiệm của các nhà báo về việc bảo đảm thông tin đối với LĐQL; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản về báo chí; xây dựng cơ chế để các cơ quan LĐQL theo dõi, giám sát BCTT; xây dựng thể chế quy định các cơ quan LĐQL phải cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho BCTT, tạo điều kiện cho nhà báo tác nghiệp; phát huy vai trò của BCTT trong phản ánh và giám sát, phản biện công tác LĐQL; xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ LĐQL báo chí thích ứng với xu thế truyền thông đa phương tiện; rà soát, đổi mới quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin từ BCTT ở các cơ quan LĐQL.

1. Tác động của báo chí - truyền thông tới công tác lãnh đạo, quản lý hiện nay

Trong giai đoạn hiện nay, trước tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, báo chí - truyền thông (BCTT) đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị , thực hiện đúng chủ trương của Đảng, phản ánh nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và quốc tế; là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân. Báo chí đã tuyên truyền sâu rộng với nội dungchất lượng cao, hình thức phong phú về những sự kiện trọng đại của đất nước , đặc biệt là trong tuyên truyền các Nghị quyết Đại hội Đảng, Hội nghị Trung ương, Nghị quyết và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, Hiến pháp, pháp luật, các dự luật được Quốc hội cho ý kiến và thông qua, các chủ trương và quyết định liên quan đến đời sống nhân dân... BCTT góp phần xây dựng và điều chỉnh các nghị quyết, chính sách, quyết định để sát hợp với thực tiễn. Trên cơ sở nghiên cứu phản biện xã hội của BCTT và dư luận xã hội, các cơ quan lãnh đạo, quản lý (LĐQL) đã xây dựng chủ trương, chính sách giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân. BCTT thực sự là kênh kiểm tra, giám sát hiệu quả đối với hoạt động của các cơ quan, cá nhân LĐQL. BCTT đã tiên phong trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong đội ngũ cán bộ LĐQL, chống “diễn biến hòa bình”, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Qua điều tra xã hội học (1 [1] ) cho thấy, BCTT có ảnh hưởng nhất định tới công tác LĐQL. Các ý kiến của cán bộ, đảng viên tại một số cơ quan khảo sát cho rằng, BCTT đã thay đổi tư duy, nhận thức về công tác LĐQL (51,9%); thay đổi phương thức lãnh đạo (30,3%); thay đổi về hình ảnh, uy tín của cơ quan (20,2%), (Biểu đồ 1).

Phát huy vai trò của báo chí Truyền thông đối với công tác lãnh đạoNhiều ý kiến khảo sát cho rằng BCTT có ảnh hưởng, tác động làm thay đổi tích cực môi trường làm việc tại các cơ quan LĐQL như: thông tin báo chí giúp giảm tình trạng tiêu cực ở cơ quan (23,8%), thúc đẩy đoàn kết nội bộ (21,9%), tạo ra phương thức phối hợp hiệu quả giữa lãnh đạo và nhân viên (21,5%), (Biểu đồ 2).

Tuy nhiên, trong phục vụ công tác LĐQL, BCTTcũng còn một số hạn chế như: chất lượng thông tin chưa cao, còn thiếu độ nhạy bén chính trị, vẫn còn thông tin không đúng với tôn chỉ, mục đích, chưa đáp ứng được yêu cầu định hướng dư luận xã hội; số lượng thông tin chưa phong phú, còn trùng lặp; phương thức khai thác và tiếp nhận thông tin từ các cơ quan LĐQL chưa được đổi mới kịp thời, phương thức truyền phát chưa đa dạng, chưa thuận tiện cho công tác LĐQL; Ý thức chính trị, trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ báo chí chưa cao, hiểu biết về các vấn đề chính trị - xã hội còn hạn chế; Năng lực tổ chức, điều hành của một số cơ quan chủ quản BCTT còn bất cập; một số ban biên tập còn chạy theo mục đích kinh tế mà không chú trọng nhiệm vụ chính trị. Các nhà báo chưa có môi trường làm việc thuận lợi, chưa được bảo vệ kịp thời; khả năng phối hợp tổ chức thông tin phục vụ công tác LĐQL chưa được chú ý đúng mức, dẫn đến hiệu quả thông tin chưa cao, chưa thiết thực. Công tác xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí đã nghiêm minh hơn, nhưng chưa đủ sức răn đe. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về báo chí chưa theo kịp thực tiễn, việc nâng cao chất lượng BCTT nhằm phục vụ công tác LĐQL chưa được quan tâm. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trong cơ quan báo chí chưa được phát huy đúng mức. Công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng đối với BCTT chưa thường xuyên và nghiêm túc.

Thực trạng trên rất cần có hệ thống giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động và phục vụ của BCTT, đặc biệt là trong công tác LĐQL hiện nay.

2. Một số giải pháp

a) Nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ LĐQL về vai trò quan trọng của BCTT đối với công tác LĐQL

Công tác LĐQL rất đa dạng, phức tạp, liên quan đến mọi mặt của đời sống xã hội. Để thu thập hoặc tiếp cận nhanh chóng, chính xác mọi loại thông tin, cá nhân hoặc cơ quan LĐQL cần tin cậy và tham khảo thông tin của các cơ quan BCTT, đặc biệt là cơ quan có uy tín như: Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.. . Các cấp LĐQL cần coi việc cung cấp thông tin cho BCTT,việc trả lời phản ánh báo chí là một “cơ hội” hơn là một “nghĩa vụ”, bởi đây là một khâu quan trọng có thể giúp hoạt động LĐQL đáp ứng yêu cầu thực tiễn; các quyết định LĐQL dễ tìm được sự đồng thuận hơn. Thực tế cho thấy, khi nhà LĐQL chỉ cần công bố về quyết tâm thực hiện hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể trên báo chí mà dư luận quan tâm sẽ có thể nhận được sự chia sẻ, đồng thuận từ phía nhân dân nhiều hơn.

Thứ hai, nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan BCTT và đội ngũ nhà báo về việc bảo đảm thông tin đối với công tác LĐQL

Trách nhiệm của nhà báo là cung cấp những thông tin chính xác, trung thực, kịp thời để các cấp LĐQL tham khảo trong xây dựng nghị quyết, chính sách, đưa ra các quyết định quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển đất nước, lợi ích của nhân dân. Đồng thời, thông qua BCTT, chính đội ngũ nhà báo lại là chủ thể theo dõi việc tổ chức thực hiện, chấp hành các nghị quyết, quyết định đó để đôn đốc, quán triệt hoặc điều chỉnh khi cần thiết. Bởi vậy, tính kịp thời, chính xác là ưu tiên hàng đầu của nhà báo khi tác nghiệp. Thông tin phản ánh đúng tình hình thực tế từ BCTT là điều kiện đảm bảo tính khoa học, tính khả thi của các quyết định LĐQL. Nâng cao nhận thức về nghĩa vụ, trách nhiệm phục vụ công tác LĐQL cho đội ngũ cán bộ báo chí là nhiệm vụ của cơ quan chủ quản, người đứng đầu và tổ chức đảng ở cơ quan báo chí, đồng thời của là nhiệm vụ của mỗi biên tập viên, phóng viên.

b) Nhóm giải pháp về đổi mới, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý về báo chí, tạo môi trường dân chủ để BCTT phục vụ tốt công tác LĐQL

Trong những năm qua, hệ thống văn bản pháp lý nói chung, về báo chí và quyền tự do báo chí nói riêng được bổ sung, đổi mới và từng bước hoàn thiện. Năm 2016, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Báo chí (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1-1-2017 và Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực từ ngày 1-7-2018, với nhiều nội dung thể hiện đúng tinh thần của Hiến pháp năm 2013. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng giúp hệ thống báo chí phát triển mạnh mẽ, phát huy tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và cung cấp thông tin phục vụ công tác LĐQL.

Để những quy định của Luật Báo chí đi vào thực tiễn, các cơ quan chức năng cần tiếp tục rà soát, xây dựng và ban hành những thông tư, quy chế hướng dẫn thực hiện Luật và bổ sung những nội dung mà Luật chưa đề cập. Một số vấn đề nhạy cảm như: quyền tiếp cận thông tin của báo chí, quyền yêu cầu các cơ quan công quyền phải trả lời trên báo chí, vấn đề thực hiện quyền tự do thông tin trên báo chí... cần tiếp tục được cụ thể hóa trong các văn bản dưới luật. Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh/thành rà soát lại văn bản để sửa đổi, bổ sung kịp thời, tạo điều kiện cho báo chí hoạt động, đồng thời quản lý chặt chẽ để truyền thông báo chí phục vụ lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu phát huy bản chất cách mạng của truyền thông báo chí nước ta. Cần xây dựng cơ chế, chính sách để báo chí vừa thực hiện tốt chức năng là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, đồng thời vừa đảm bảo phát triển như một ngành kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Thứ hai, xây dựng cơ chế quản lý, theo dõi , giám sát BCTT cho các cơ quan LĐQL

Cần xây dựng quy chế phối hợp hoạt động rõ ràng, cụ thể giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Bộ Thông tin - Truyền thông, có sự tham gia của Hội Nhà báo; tương tự, giữa ban và sở cấp tỉnh, giữa cơ quan nhà nước với cơ quan chủ quản, giữa cơ quan chủ quản báo chí với ban biên tập báo chí. Cơ chế này cần có sự điều hành thống nhất, có khả năng giải quyết nhanh và dứt điểm các vụ việc, đồng thời kiểm soát liên tục truyền thông báo chí, tránh hiện tượng đùn đẩy công việc, trách nhiệm không rõ ràng.

Thứ ba, xây dựng các quy định liên quan đến việc tác nghiệp giữa cơ quan LĐQL với cơ quan BCTT

Trước các sự kiện, tình huống xảy ra trong xã hội, các cơ quan LĐQL phải có trách nhiệm cung cấp thông tin để BCTTnhanh chóng, kịp thời định hướng dư luận xã hội. Các nhà LĐQL cần sử dụng BCTTnhư một phương tiện hữu hiệu để truyền tải chủ trương, quan điểm. Đồng thời, các cơ quan LĐQL cũng cần cung cấp thông tin cho BCTTvề các hoạt động của cá nhân, tổ chức trong phạm vi quản lý (trừ những thông tin liên quan đến bí mật quốc gia), nhất là khi xảy ra hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật. Đó là những thông tin chính thức, liên quan đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, do người phát ngôn của cơ quan, tổ chức thực hiện. Theo đó, các cơ quan LĐQL phải nghiêm túc thực hiện cơ chế bắt buộc phải trả lời báo chí khi được yêu cầu, các cơ quan, cá nhân LĐQL phải luôn lắng nghe BCTT, coi đây là kênh thông tin quan trọng để nắm tình hình, phục vụ cho việc xây dựng hoặc điều chỉnh các chủ trương, chính sách, giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân.

Cần xây dựng cơ chế chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động điều tra chống tiêu cực của BCTT,đồng thời hoàn thiện các quy định về bảo vệ nhà báo trong quá trình thi hành công vụ.

Thứ tư, quản lý thông tin trên mạng xã hội

Nguồn tin mạng xã hội rất phong phú, nhanh nhạy, rộng rãi, nhiều thông tin phản ánh chính xác, chân thực thực tế. Do đó, nhà báo cần tiếp cận, kiểm định để sử dụng, biên tập lại thành nguồn tin báo chí. Quy trình xử lý này đòi hỏi phải tiến hành thận trọng và chuẩn xác.

Với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước đối với mạng xã hội, Bộ Thông tin - Truyền thông cần rà soát, đổi mới cơ chế, chính sách, chiến lược và quy hoạch phát triển Internet, các văn bản về an toàn thông tin, quản lý thông tin mạng xã hội, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, nhất là tung tin thất thiệt, vu cáo, bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các Bộ, ngành liên quan phối hợp với Bộ Thông tin - Truyền thông ban hành và hướng dẫn thực hiện các quy định về mạng xã hội, quản lý chặt chẽ việc cung cấp và sử dụng mạng xã hội, các dịch vụ ứng dụng chuyên ngành trên Internet thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý nhà nước về Internet, việc sử dụng mạng xã hội tại địa phương. Nghiêm cấm các hành vi sử dụng mạng xã hội để chống lại Đảng, Nhà nước, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của cá nhân, đặc biệt là các cơ quan, cán bộ LĐQL.

d) Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của BCTTtrong phản ánh, giám sát công tác LĐQL

Thứ nhất, nâng cao chất lượng sản phẩm BCTT

Thông tin báo chí có chất lượng cao là thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác, gợi mở vấn đề, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Chính phủ. Mỗi cơ quan báo chí cần căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, thế mạnh của mình mà tập trung phản ánh về những vấn đề liên quan đến công tác LĐQL. Ví dụ, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Lý luận chính trị... tập trung đăng tải những bài báo, bài nghiên cứu lý luận có chiều sâu, có luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Lao động, báo Đại đoàn kết, báo Tuổi trẻ... tập trung phản ánh những vấn đề bức xúc trong xã hội liên quan đến thực hiện chính sách, những hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ, của đội ngũ cán bộ LĐQL; các báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Đài Tiếng nói Việt Nam... tập trung viết, đăng phát những bài phê phán quan điểm sai trái thù địch của các thế lực thù địch, chống những biểu hiện của ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ đội ngũ cán bộ LĐQL...

Cần nâng cao chất lượng buổi họp giao ban báo chí hằng tuần do Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin - Truyền thông phối hợp tổ chức để kịp thời định hướng thông tin cho báo chí, đồng thời cảnh báo, nhắc nhở các hiện tượng tiêu cực trong giới báo chí, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hoạt động báo chí. Chú ý lắng nghe ý kiến của các cơ quan BCTT để cập nhật thông tin và hiểu rõ những vấn đề từ thực tiễn.

Bên cạnh đó, các sản phẩm báo chí cần có sự đổi mới hình thức, thể loại về market, giao diện, măng sét, hình hiệu, nhạc hiệu, trang trí phim trường, áp dụng các công nghệ, kỹ thuật mới để xây dựng các sản phẩm báo chí không chỉ đảm bảo chất lượng về nội dung mà còn đa dạng, tân tiến trong hình thức thể hiện.

Thứ hai, đẩy mạnh truyền thông báo chí về các sự kiện kinh tế - xã hội và phản biện xã hội

Trong thời gian tới, TTBCcần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các văn bản, quy phạm pháp luật nhà nước, đặc biệt là nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đội ngũ cán bộ đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực, thực hiện tốt chức năng phản ánh sự kiện kinh tế - xã hội trên tinh thần khoa học, chính xác và nhanh chóng.

Phát huy vai trò và trách nhiệm của BCTTtrong giám sát và phản biện xã hội, đặc biệt là giám sát các cơ quan, cán bộ LĐQL. Theo đó, BCTTcần tập trung phản ánh những vấn đề, sự kiện, ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, về việc hoạch định và thực thi các chính sách xã hội nhằm tác động, điều chỉnh chính sách và hoạt động LĐQL, làm tăng tính trách nhiệm và giải trình của các cá nhân, cơ quan LĐQL có trách nhiệm hoặc liên quan đến vụ việc. Điều đó đòi hỏi đội ngũ nhà báo cần có những kỹ năng, kinh nghiệm nhất định trong tác nghiệp để thông tin tuyên truyền có tính chính xác và độ tin cậy cao nhất.

Thứ ba, mở rộng đội ngũ cộng tác viên am hiểu về công tác LĐQL

Để có những thông tin chất lượng phục vụ công tác LĐQL, các cơ quan báo chí rất cần xây dựng đội ngũ cộng tác viên là các học giả, chuyên gia, nhà khoa học, những người có kinh nghiệm trong công tác LĐQL... Cơ quan báo chí cần thường xuyên trao đổi thông tin, định hướng đặt bài cộng tác viên về những vấn đề mà cộng tác viên am hiểu, cập nhật và cung cấp tư liệu, thông tin để họ có điều kiện nâng cao chất lượng bài viết. Việc xây dựng được đội ngũ cộng tác viên là cán bộ LĐQL hoặc những nhà LĐQL đã nghỉ hưu, những người có kiến thức và kinh nghiệm LĐQL là cơ sở cho sự ra đời những bài báo chất lượng cao, có tác động xã hội lớn.

e) Nhóm giải pháp về tổ chức, nguồn lực

1. Xây dựng môi trường xã hội dân chủ, đẩy mạnh công khai, minh bạch và cởi mở về thông tin

Đây là giải pháp cơ bản nhất, quyết định và chi phối phần lớn các giải pháp khác nhằm mở rộng và nâng cao vai trò của BCTTđối với công tác LĐQL. Chỉ khi có môi trường dân chủ, các cơ quan BCTTmới có cơ hội tiếp cận thông tin từ các cơ quan LĐQL, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, và phản ánh công khai, rộng rãi những vấn đề đó. Để có xã hội dân chủ rất cần phát huy quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận trong khuôn khổ pháp luật quốc gia. Do đó cần xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý để nhanh chóng mở rộng quá trình dân chủ hóa xã hội, tích cực sử dụng BCTT như một nguồn lực, phương tiện và phương thức kết nối các nguồn lực xã hội.

2. Xây dựng, kiện toàn hệ thống cơ quan báo chí theo Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025

Theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, cần phải sắp xếp lại tất cả các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích; xác định rõ trách nhiệm LĐQL của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan báo chí. Tiếp tục rà soát, tổ chức lại hệ thống báo chí trên cả nước một cách hợp lý, phân loại các cơ quan báo chí theo chức năng, nhiệm vụ, từ đó có cơ chế phù hợp đối với từng cơ quan (có cơ quan báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, cơ quan báo chí phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, có cơ quan báo chí phục vụ nhu cầu giải trí, kinh doanh...), nhằm khắc phục tình trạng cào bằng. Đồng thời, kiện toàn tổ chức, thể chế quản lý nhà nước về báo chí nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, phân công, phân cấp không rõ ràng giữa các cơ quan quản lý, giữa trung ương và địa phương, bảo đảm tính hiệu quả của công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trong phạm vi cả nước.

3. Xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ LĐQL báo chí, rà soát, tiêu chuẩn hóa các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan báo chí

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ LĐQL báo chí có phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn và quản lý. Đội ngũ LĐQL báo chí chính là ”bộ lọc” thẩm định và đánh giá thông tin, phát hiện những thông tin mới, quý giá để đăng tải, đồng thời ngăn chặn những thông tin sai lệch, có dụng ý xấu, mang động cơ cá nhân hoặc ”lợi ích nhóm”. Do đó cần lựa chọn và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng LĐQL báo chí cho nguồn lực này.

4. Nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên, cán bộ kỹ thuật

Đội ngũ cán bộ BCTT phải thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị, đạo đức báo chí. Đồng thời trong giai đoạn công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ hiện nay, nhà báo phải thường xuyên nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, biết sử dụng thành thạo những công cụ, thiết bị, máy móc tác nghiệp chuyên môn. Một nhà báo vừa có thể quan sát, viết bài, vừa ghi âm, chụp ảnh, quay phim, sau đó về nhà có thể tự dựng hình ảnh, biên tập nội dung thành tác phẩm hoàn chỉnh. Đây là yêu cầu mới đối với nhà báo hiện đại, phù hợp với xu thế báo chí đa phương tiện, tòa soạn hội tụ.

5. Đổi mới quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin từ BCTT ở các cơ quan LĐQL

Tùy thuộc vào đặc điểm cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ, các cơ quan Ban, Bộ (và tương đương), Tỉnh ủy, UBND tỉnh (và tương đương) cần phải tổ chức bộ phận truyền thông phù hợp, đáp ứng yêu cầu phục vụ kịp thời nhu cầu thông tin của các nhà LĐQL. Cơ cấu tổ chức này cũng cần gọn nhẹ, chuyên nghiệp. Khi đó, sẽ tạo ra cơ chế thông tin thống nhất, thông suốt từ trên xuống dưới, bảo đảm nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Bộ phận này phải vừa có chức năng tham mưu đối với lãnh đạo, đồng thời có trách nhiệm giúp quản lý hoạt động truyền thông trong ngành, địa phương phụ trách

Theo lyluanchintri.vn

Chủ đề:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

© Công ty Phần mềm & Truyền thông VIỆT LONG
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Website: https://vietlong.org
Facebook: